Verantwoording
Bronnen en methoden

Bronnen en methoden

Deze Gezondheidsatlas is gevuld met cijfers, algemene informatie en beleidsadviezen over diverse thema’s en voor verschillende leeftijdsgroepen. In de volgende alinea’s wordt meer informatie gegeven over de bronnen van de cijfers en hoe u deze verantwoord kunt gebruiken.

Gezondheidsmonitors van de GGD

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd heeft betrekking op jongeren in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar. Het is een digitale vragenlijst die iedere 4 jaar afgenomen wordt op school in 2e en 4e klassen van het regulier en speciaal voortgezet onderwijs (RVO en VSO). Deze monitor is voor het laatst uitgevoerd in 2015 en de respons was ca. 70%. De in de atlas opgenomen cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd bevatten alleen gegevens van RVO-leerlingen, omdat het niet mogelijk was om een weegfactor voor VSO-leerlingen aan te maken. Gegevens over VSO-leerlingen zijn, indien gewenst, op aanvraag beschikbaar.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

De Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen is voor het laatst afgenomen in 2016. De monitor is gelijktijdig afgenomen onder volwassenen (17-64 jarigen) en ouderen (65+). De respons lag in 2016 op 31% onder volwassenen en 51% onder ouderen. Voor de monitor is een steekproef genomen waarbij rekening is gehouden met de wens van gemeenten. Dit creëert een verschil in het aantal respondenten en de geografische niveaus waarop cijfers kunnen worden getoond.

Demografische verantwoording en cijfers van de Gezondheidsmonitors

De cijfers van de monitors worden gewogen met behulp van gegevens van het CBS zodat de cijfers, onafhankelijk van het aantal respondenten, representatief zijn voor de bevolking. De cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn gewogen naar geslacht, leerjaar, onderwijsniveau en stedelijkheid van de gemeente waar de leerling woont. Een uitzondering hierop zijn de trendgrafieken omdat voor eerdere edities van de Gezondheidsmonitor Jeugd geen weegfactoren zijn aangemaakt. De cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, huishoudgrootte, etniciteit en inkomen.

Wanneer cijfers niet zichtbaar zijn in de gezondheidsatlas kan het zijn dat deze informatie niet beschikbaar is of dat het aantal respondenten te klein was. Wanneer de cijfers gebaseerd worden op een klein aantal respondenten kan dit sneller leiden tot toevallige uitschieters. Daarom is binnen de gezondheidsatlas gekozen om cijfers gebaseerd op minder dan 50 respondenten niet te laten zien.

De relatie tussen opleidingsniveau en een bepaald gezondheidsthema kan iets vertekend zijn door de onderliggende leeftijdsverdeling in de groepen. Zo zijn oudere mensen vaker laag opgeleid en ligt de gemiddelde leeftijd in de groep laag opgeleiden vaak iets hoger. Dit kan in sommige gevallen zorgen voor een versterkt verschil tussen hoog en laag opgeleiden. Als u aan de slag gaat met de cijfers kan het daarom verstandig zijn de GGD om advies te vragen bij de interpretatie van de cijfers.

Wijkprofielen

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van de GGD Zuid Limburg vormt de basis voor de cijfers in het wijkprofiel. Enkele achtergrondkenmerken van de wijk zijn afkomstig van CBS StatLine (peildatum 1 jan. 2017).

Voor bepaalde wijken is de steekproef opgehoogd om voldoende respondenten te hebben om cijfers op wijkniveau te kunnen presenteren. Voor andere wijken is de steekproef niet opgehoogd, maar bleek de respons toch voldoende hoog te zijn (> 50 waarnemingen). Doordat de aantallen kleiner zijn dan bij de steekproefeenheden, is de onzekerheidsmarge iets groter. Het advies is daarom om voorzichtiger te zijn met het trekken van conclusies op basis van deze cijfers. Wij vinden ze echter voldoende bruikbaar om een beeld te schetsen van de gezondheidssituatie van de wijk.

Vraag de GGD om advies bij de interpretatie van de cijfers als u met een wijkprofiel aan de slag wilt gaan.

Vragen?

Mocht u op basis van de gegevens in deze Gezondheidsatlas vragen hebben, bijvoorbeeld over duiding van de resultaten, mogelijkheden om verdiepende analyses uit te voeren, aanvullende data, of wilt u met onze beleidsadviseurs in gesprek gaan over de aanknopingspunten voor beleid, stuur dan een e-mail met uw vraag naar: gezondheidsatlaszl@ggdzl.nl.
contact