Verantwoording
Literatuur

Literatuurlijst

Acceptatie homoseksualiteit
Huijnk, W.(2014). De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
Alcohol
Babor, T.F., Caetano, R., Casswell, S., Edwards, G., Giesbrecht, N., et al. (2010). Alcohol: No Ordinary Commodity: Research and Public Policy. Oxford, New York: Oxford University Press.

Gezondheidsraad. (2015). Richtlijnen goede voeding. Den Haag: Gezondheidsraad.

Holder, H., Flay, B., Howard, J., Boyd, G., Voas, R., et al. (1999). Phases of alcohol problem prevention research. Alcohol Clin Exp Res, Jan 23(1), 183-94.

Mulder, J., Bovens. R., Franken, F., Sannen, A. (2013). Proces in uitvoering. Een zoektocht naar de operationalisatie van cruciale procesfactoren in de uitvoering van regionale alcoholprojecten. Utrecht: STAP.

Reynolds, R.I. (2003). Building Confidence in Our Communities. London: London Drug Policy Forum.

Trimbos instituut. (2016). Alcohol. Geraadpleegd 12 oktober 2017, van https://www.trimbos.nl/themas/alcohol

Van Bakkum, F., Bovens, R., Van Dalen, W., Dupont, H., Van Emst, A., et al. (2016). Alcoholmanifest. FAS Stichting Nederland, GGD GHOR Nederland, Iriszorg, Jellinek Amsterdam, Lectoraat Verslaving, Hogeschool Windesheim, Mondriaan Centrum voor Geestelijke Gezondheid Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI), Novadic-Kentron, Verslavingspreventie Nederland, Victas Centrum voor Verslavingszorg.

Van den Berg, P., Borkus, B., Loef, J., Perik, S., Warmoeskerken, M. (2015). Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2014. Den Haag: Ministerie van Algemene Zaken.

Van der Lely, N., Schreurs, C., Van Hoof, J.J., Van Dalen, W.E. (2016). Factsheet Alcoholopnames en alcoholintoxicaties van minderjarigen van 2007 tot en met 2015. Delft, Enschede, Utrecht: NSCK en Reinier de Graaf Groep, Universiteit Twente, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.
Armoede
Hoeymans, N., Melse, J.M., Schoemaker, C.G. (2010). Gezondheid en determinanten. Deelrapport van de VTV 210 Van gezond naar beter. Bilthoven: RIVM.

SCP. (2016, 27 september). Wat is armoede?. Geraadpleegd 10 oktober 2017, van http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/wat_is_armoede/

Steketee, M., Tierolf, B., Mak, J. (2014) Kinderen in Tel. Databoek 2014. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
Demografie
CBS. (2013). Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio. Geraadpleegd van http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37890&D1=0,5-8,43-46,65-68&D2=0-4&D3=24-27&VW=T

CBS. (2015a). Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in de leerjaren 2 en 4 per GGD-regio, schooljaar 2014/2015 (voorlopige cijfers). Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2015/41/aantal-leerlingen-in-het-voortgezet-onderwijs-in-de-leerjaren-2-en-4-per-ggd-regio-schooljaar-2014-2015--voorlopige-cijfers--

CBS. (2015b). Regionale kerncijfers Nederland. Geraadpleegd van http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=12-20

CBS. (2016c). Regionale kerncijfers Nederland. Geraadpleegd van http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned

CBS. (2017). Regionale kerncijfers Nederland. Geraadpleegd 17 oktober 2017, van http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned

Etil. (2011). Bevolkingsprognose Limburg Progneff 2011. Maastricht: E,til.

GGD Zuid Limburg. (2016). Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen.
Discriminatie
Andriessen, I., Fernee, H.,  Wittebrood, K.(2014). Ervaren discriminatie in Nederland. Geraadpleegd 7 september 2017, van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Ervaren_discriminatie_in_Nederland
Drugs
Van Goor, M. (2015). Wat moet ik weten over lachgas? Factsheet AF1384. Utrecht: Trimbos-instituut.
Eenzaamheid
Cacioppo, S., Grippo, A.J., London, S., Goossens, L. & Cacioppo, J.T. (2015). Loneliness. Clinical import and interventions. Perspect Psychol Sci. 2015 Mar; 10(2): 238–249. doi:  10.1177/1745691615570616

Van der Zwet, R. & Van de Maat, J. (2016). Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid. Utrecht: Movisie.

Van Tilburg, T., & De Jong-Gierveld, J. (Eds.) (2007). Zicht op eenzaamheid: achtergronden, oorzaken en aanpak. Assen: Van Gorcum.
Ervaren gezondheid
Huiselijk geweld
CBS. (2017, 10 mei). Cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld 2016. Geraadpleegd 10 oktober 2017 van https://www.huiselijkgeweld.nl/feiten/landelijk/cijfers-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-2016

Zuid Limburgse gemeenten. (2014). Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg 2014-2018. Visie van de 18 Zuid Limburgse gemeenten op de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.
Leeftijd eerste keer risicogedragingen
Boyer, T.W., & Byrnes, J.P. (2009). Adolescent risk-taking: Integrating personal, cognitive, and social aspects of judgment. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 23-33. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2008.10.009
Leefomgeving
Atlas Leefomgeving. (2015a). Gezonde of ongezonde leefomgeving. Geraadpleegd 2 oktober 2017, van http://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/gezondheid

Atlas Leefomgeving. (2015b). Geurhinder. Geraadpleegd 2 oktober 2017, van http://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/lucht/geurhinder

Atlas Leefomgeving. (2017). Roet. Geraadpleegd 2 oktober 2017, van http://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/lucht/roet

Gezondheidsraad. (2012). Sociale aspecten van de leefomgeving in relatie tot milieu en gezondheid. Den Haag: Gezondheidsraad.

RIVM. (z.d.). Handreiking gezonde gemeente: gezonde leefomgeving. Geraadpleegd 2 oktober 2017, van https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente

Volksgezondheidenzorg.info. (z.d.). Gezondheidsgevolgen van geluid: inleiding. Geraadpleegd 2 oktober 2017, van https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/fysieke-omgeving/cijfers-context/geluid#node-gezondheidsgevolgen-van-geluid-inleiding
Mantelzorg
Mezzo (2017). Wat is mantelzorg? Geraadpleegd op 25 juli 2017, van https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/veelgestelde-vragen/wat-is-mantelzorg
Omgaan met geld
Van der Schors, A., Stierman, N. (2016). Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene. Utrecht: Nibud.
Opvoeding
CBS (2016a). Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari. Geraadpleegd 17 augustus 2017, van http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71488ned&D1=0-11&D2=0&D3=0&D4=0,5-16&D5=15-16&VW=T

CBS (2016b). Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, herkomstgroepering. Geraadpleegd 17 augustus 2017, van http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81485NED&D1=a&D2=a&D3=0&D4=a&D5=0&D6=0&D7=0,l&HD=161014-1134&HDR=G1,G4,G2,G5,T&STB=G6,G3
Overgewicht
CBS. (2017, 12 juni). Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981. Geraadpleegd 12 oktober 2017, van http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?dm=slnl&pa=81565ned&d1=a&d2=a&d3=0&d4=a&d5=29-34&hdr=t&stb=g1,g2,g3,g4&vw=t

RIVM. (z.d.). Leefstijl en overgewicht. Geraadpleegd 12 oktober 2017, van http://www.eengezondernederland.nl/Trends_in_de_toekomst/Determinanten/Leefstijl_en_overgewicht

Rokholm, B., Baker, J.L., Sørensen, T.I. (2010). The levelling off of the obesity epidemic since the year 1999-a review of evidence and perspectives. Obes Rev 2010;11:835-46.

Van der Lucht, F. & Van der Polder, J.J. (2010). Van gezond naar beter. Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Van Dorsselaer, S., De Looze, M. Vermeulen-Smit, E., De Roos, S., Verdurmen, J., Ter Bogt, T., Vollebergh, W. (2010). Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. HBSC 2009. Utrecht: Trimbos instituut.
Participatie
InfoNu. (2017). Wat is werk en waarom werken mensen? Geraadpleegd op 25 juli 2017, van http://mens-en-samenleving.infonu.nl/carriere/60462-wat-is-werk-en-waarom-werken-mensen.html

Kooiker, S.E. (2011). Nederlanders aan het woord over gezondheid en gezond leven. Achtergrondrapport bij de VTV 2010 Van gezond naar beter. Bilthoven/Den Haag: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Sociaal en Cultureel Planbureau.

Movisie. (2017). Participatie en activering. Geraadpleegd op 25 juli 2017, van https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering
Pesten
Due, P., Holstein, B.E., Lynch, J., Diderichsen, F., Gabhain, S.N., et al. (2005). Bullying and symptoms among school-aged children: international comparative cross sectional study in 28 countries. European Journal of Public Health, 15(2), 128-32. https://doi.org/10.1093/eurpub/cki105

Sourander, A., Jensen, P., Rönning, J.A., Niemelä, S., Helenius, H. (2007). What Is the Early Adulthood Outcome of Boys Who Bully or Are Bullied in Childhood? The Finnish “From a Boy to a Man” Study. Pediatrics, 120, 397-404. doi:10.1542/peds.2006-2704
Positieve gezondheid
Alles is gezondheid. (z.d.). Wat is positieve gezondheid? Geraadpleegd 5 december 2017, van http://www.allesisgezondheid.nl/content/positieve-gezondheid

Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.

Lamers, S.M.A., Westerhof, G.J., Bohlmeijer, E.T., ten Klooster, P.M., & Keyes, C.L.M. (2011). Evaluating the psychometric properties of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF). Journal of Clinical Psychology, 67(1), 99-110.1

RIVM. (z.d.). Kwaliteit van leven. Geraadpleegd op 7 november 2017, van http://eengezondernederland.nl/Heden_en_verleden/Kwaliteit_van_leven

Veenhoven, R. (2006). Gezond geluk. Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor de preventieve gezondheidszorg. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Volksgezondheidenzorg.info. (z.d.). Ervaren gezondheid. Geraadpleegd 2 oktober 2017, van https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ervaren-gezondheid/cijfers-context/huidige-situatie#definitie--node-ervaren-gezondheid-oordeel-over-eigen-gezondheid
Psychosociale gezondheid
Zeijl, E. (red), Beker, M., Breedveld, K., Van den Broek, A., De Haan, J., Herweijer, L., Huysmans, F., Wittebrood, K. (2003). Rapportage Jeugd 2002. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Regie over eigen leven
Zorg voor beter (2016, 2 november). Zelfmanagement en eigen regie. Geraadpleegd van http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Zelfredzaamheid-zelfmanagement-ouderen.html
Roken
Dwyer, J.B., McQuown, S.C., & Leslie, F.M. (2009). The dynamic effects of nicotine on the developing brain. Pharmacology & Therapeutics, 122(2), 125-139

RIVM Centrum Gezond Leven. (2017). Tabak. Geraadpleegd op 9 juli 2018, van https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/tabak

RIVM. (2013). Handreiking Gezonde Gemeente: roken. Factsheet. Bilthoven: RIVM Centrum Gezond Leven.

Ter Weijde, W., & Croes, E. (2015). Roken. Een aantal feiten op een rij. Bilthoven, Trimbos-Instituut

Trimbos-instituut. (2017). Rokeninfo. Geraadpleegd op 9 juli 2018, van https://www.rokeninfo.nl/publiek/wetbeleid

Van der Gouwe, D., Van Laar, M. (2013). Factsheet Shisha-pen. Factsheet AF 1226. Utrecht: Trimbos-instituut.
Sociaal netwerk
Broese van Groenou, M. (z.d. ) Sociale participatie. Geraadpleegd 7 september 2017, van http://www.canongerontologie.nl/samenleving/sociale_participatie?

GGD Zuid Limburg. (2016). Factsheet - Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg. Geleen: GGD Zuid Limburg.

Movisie. (2014). Kwetsbare mensen en hun fragiele netwerk. Geraadpleegd 7 september 2017, van https://www.movisie.nl/artikel/kwetsbare-mensen-hun-fragiele-netwerk

Wenger, G.C. (1991). A Network Typology: From Theory to Practice. Journal of Aging Studies, 1991;5(2):147-162.
Sociale uitsluiting
Van Bergen A., Van Loon A. (2013). Methodologische toelichting bij Sociale Uitsluitingsindex Gezondheidsenquête. Amsterdam: Academische werkplaats OGGZ G4-USER.
Social media, gamen en internetgebruik
Kloosterman, R., Beuningen, J. van. (2015). Jongeren over sociale media. CBS Paper 2015EP26. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van Leeuwen, L., Goossens, F.X. (2016). Problematisch gamen: aanbevelingen voor preventie. Rapport AF1447. Utrecht: Trimbos-instituut.
Valrisico
VeiligheidNL. (z.d.). Valpreventie bij ouderen. Geraadpleegd op 12 oktober 2017, van https://www.veiligheid.nl/valpreventie/home
Voeding
Gezondheidsraad. (2015). Richtlijnen goede voeding. Den Haag: Gezondheidsraad.

Voedingscentrum. (2016). Alles over gezond eten voor je kinderen en pubers. Geraadpleegd van http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik.aspx.
Vrijwilligerswerk
Dekker, P., De Hart, J., Faulk, L. (2007). Toekomstverkennning vrijwillige inzet 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Detollenaere, J., Willems, S., Baert, S. (2017). Volunteering, income and health. PLoS ONE 12(3): e0173139. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173139
Weerbaarheid
Wijga, A.H., Van den Berg, M. (2013). Weerbaarheid en gezond gedrag: Een inventarisatie van interventies voor de jeugd. RIVM Rapport 020042001. Bilthoven: RIVM.
Zelfmanagement
Cramm, J.M., Strating, M.M.H, De Vreede, P.L., Steverink, N., Nieboer, A.P. (2012). Validation of the self-management ability scale (SMAS) and development and validation of a shorter scale (SMAS-S) among older patients shortly after hospitalisation. Health Qual Life Outcomes. 2012 Jan 24;10:9. doi: 10.1186/1477-7525-10-9.

Kennisplein Chronische Zorg. (z.d.). Zelfmanagement. Geraadpleegd op 18 september 2017, van http://www.kennispleinchronischezorg.nl/eerstelijn/zelfmanagement-introductie.html
Zelfredzaamheid
Schippers, E.I. (2011, 14 oktober). Kamerbrief Zorg en ondersteuning in de buurt. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/10/14/kamerbrief-zorg-en-ondersteuning-in-de-buurt
Zorg / zorg mijden
Berenschot, L., Van der Geest, L. (2012). Integrale zorg in de buurt. Utrecht: NYFER.

Landelijke Huisartsen Vereniging (2014). Zorgmijden neemt steeds zorgwekkender vormen aan. Nieuwsbericht, 1 juli 2014.

Maes, A., & De Wildt, J. (2006). Meer accent op de eerste lijn. Medisch contact, 61(36), 1406-1408.

Swinkels, J.C., Suanet, B.A., Deeg, D.J.H., Broese van Groenou, M.I. (2016). Trends in the informal and formal home-care use of older adults in the Netherlands between 1992 and 2012. Ageing and Society, 36(9), 1870-1890. doi:10.1017/S0144686X1500077X

Van Esch, T.E.M., Brabers, A.E.M., Van Dijk, C., Groenewegen, P.P., De Jong, J.D. (2015). Inzicht in zorgmijden: aard, omvang, redenen en achtergrondkenmerken. Utrecht: NIVEL.
contact